Allmänna Användarvillkor

 1. Inledning

Dessa allmänna användarvillkor gäller för all användning av hemsidan smctrading.se (”Plattformen”), som ägs av Siverhall PTSE AB (”PTSE”), med organisationsnummer 559140-5286. Nedan refereras till ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”, varvid menas PTSE. Användare och PTSE refereras gemensamt som Parterna.


Genom att använda vår Plattform godkänner du som Användare följande villkor.


Parternas åtaganden styrs av dessa villkor och av PTSE:s andra avtal och policys som finns publicerade på hemsidan smctrading.se, såsom integritetspolicy, köpvillkor, disclaimers m.fl. Vid köp av våra Tjänster eller Produkter eller vid skapandet av ett Användarkonto i Plattformen samtycker Användare härmed till att vara bundna av dessa villkor och övriga policys som nämns ovan.

§

 1. Definitioner

Användare: konsument eller näringsidkare som använder Plattformen.

Avtalet: det avtal som Användaren har ingått för att få tillgång till Plattformen inklusive dessa Allmänna Villkor.

Immateriella rättigheter: alla former av immateriella och industriella rättigheter såsom upphovsrätt, databasrättigheter, källkod, patent och patenterbara uppfinningar, registrerade och oregistrerade varumärken, know-how, registrerade och oregistrerade varumärken m.fl.

Tjänst/Produkt: den Tjänst eller Produkt som Användare köper via Plattformen.

§

 1. Användarkonto, garantier och ansvar

Användare måste vara minst 18 år och myndiga i Sverige, för att kunna vara part i den juridiskt bindande överenskommelsen att använda Plattformen. Samtliga köpare måste registrera sig som Användare genom att skapa ett användarkonto i Plattformen, för att kunna beställa våra Tjänster eller Produkter. För att skapa ett användarkonto krävs att användaren godkänner dessa villkor.

Användare ansvarar för att inneha nödvändig internetuppkoppling och annan datorutrustning, för att våra digitala Tjänster eller Produkter ska kunna levereras till Användaren.

Samtliga Användare är själva ansvariga för att skydda sina inloggningsuppgifter och andra aktiviteter som sker med anledning av Användarkontot. Varje Användare ansvarar ensamt för all användning av Plattformen. Användare ansvarar även för åtgärder vidtagna av annan än Användaren genom sitt Användarkonto. Vi har rätt att betrakta all användning av Plattformen med Användarens inloggningsuppgifter som behörig användning av Användaren, oavsett om sådan användning leder till kostnad för Användaren. Användare som misstänker att sitt konto missbrukats på något sätt, ska omedelbart kontakta oss via e-post.

De uppgifter som Användaren uppger i Plattformen ska vara korrekta och får inte strida mot våra villkor, tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Användare garanterar att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt och straffrättsligt innehåll i Plattformen. Användare garanterar även att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Plattformen.

Användare garanterar att Plattformen endast ska användas i enlighet med dessa villkor och gällande lagstiftning. Vid misstanke om missbruk eller brott mot dessa villkor, eller annan otillbörlig användning, förbehåller vi oss rätten att kontrollera Användarens aktivitet. Användare som bryter mot svensk lag, bestämmelser i dessa villkor eller som begår brott via Plattformen, polisanmäls omedelbart och stängs av permanent från tillgång till Plattformen.

Vid mindre överträdelser mot dessa villkor utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot dessa bestämmelser, förbehåller vi oss rätten att stänga av Användaren med omedelbar verkan och att åberopa rättsliga åtgärder.

Användare ansvarar för all slags förlust eller skada som vi kan komma att orsakas, på grund av krav eller åtgärder som riktas mot oss, på grund av Användares brott mot dessa avtalsvillkor.

Användare ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som vi tillhandahåller för tillgång till Plattformen, hanteras med sekretess. Användare ska omedelbart meddela oss om någon obehörig fått kunskap om sådan information.

§

 1. Nyttjanderätt

Registrerade Användare får en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar rätt, att använda Plattformen. Detta innebär att ett användarkonto inte får nyttjas av någon annan än den registrerade Användaren.

Användare ges endast tillgång att nyttja Plattformen i enlighet med dessa villkor och får inte göra en egen installation, kopia eller liknande av Programvaran eller Mjukvaran (vare sig självt eller genom tredje part).

Användare har inte heller rätt att:

 • använda Plattformen för andra syften än vad den är avsedd för,
 • tillhandahålla Plattformen för användning av tredje man,
 • dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Mjukvarans funktion;
 • ”hacka” Plattformen, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod (så kallad ”malware”).

 

§ 

 1. Marknadsföring

Det är inte tillåtet för Användare att marknadsföra, på egna eller andras vägnar, genom direkt eller dold reklam i Plattformen. Det anses utgöra en väsentlig överträdelse av dessa villkor om Användare handlar i strid med denna bestämmelse. Vi förbehåller oss rätten att både ta bort innehåll från Plattformen och att vidta ytterligare rättsliga åtgärder gentemot Användare på grund av sådan överträdelse.

§

 1. Support och underhåll

Plattformen utvecklas och uppdateras löpande. Det lämnas inga garantier om att Plattformen kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationen och Plattformen tillhandahålls därför i ”befintligt skick”. Vi utfärdar inga som helst garantier avseende våra Tjänster, Produkter eller Plattformen.

Vi kan inte hållas ansvariga för tekniska fel, virus, Plattformens tillgänglighet, andra fel hänförliga till Plattformens funktionalitet eller liknande, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt.

Vi ska verka för att Plattformen är tillgänglig för Användaren dygnet runt under årets alla dagar. Vi har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av Användares tillgång till Plattformarna för underhåll, för att skydda Plattformen från obehöriga angrepp eller liknande eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vi ska dock, så långt det är möjligt, informera Användare om när sådana avbrott kan komma att äga rum.

Om Användare vill göra gällande fel i Plattformen, ska Användare skriftligen meddela oss om felet, och vi kommer då att göra vårt bästa för att avhjälpa felet.

Användare har inte rätt till avdrag eller annan ersättning eller skadestånd vid bristande tillgång till Plattformen eller vid fel eller annat avbrott i Plattformen.

 
§

 1. Friskrivningar och ansvarsbegränsningar

Vi kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldiga för indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan tredje part eller en Användare och tredje part eller liknande.

Vi kan inte heller hållas ansvariga för hur Användaren väljer att tillgodogöra sig informationen som vi erbjuder. Användare är ensamt och fullt ansvariga för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

Vi friskriver oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av våra Tjänster eller Produkter, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Denna ansvarsbegränsning ändrar eller inskränker inte en Användares rättigheter i egenskap av konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Vi ansvarar inte för skador eller förluster som åsamkas Användaren på grund av felaktig användning, virus eller liknande. Vi ansvarar inte heller för fel, avbrott, störningar, bildkvalitet och liknande som kan härröras till andra leverantörer, bland annat internetleverantörer eller fabrikat. Användare är inte berättigade till skadestånd från oss, på grund av att en vara, produkt, utbildningskurs tas bort ur vårt sortiment eller liknande. Vi ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i Användares operativsystem och datormiljö.

Plattformen är en webbplats avsedd för utbildning. Informationen på webbplatsen kan tillhandahållas från källor som inte är anslutna till PTSE. Noggrannheten och tillförlitligheten av sådan information förutsätts vara pålitlig. Däremot garanterar vi inte riktighet, fullständighet, kvalitet, tillräcklighet eller innehållet i någon information på vår hemsida. Sådan information tillhandahålls i befintligt skick “som den är” utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Informationen som ges på hemsidan är generell och inte anpassad till något särskilt portfolio. Förlitan på data eller annan information sker på Användares egen risk. Vi kommer inte, under några omständigheter, ansvara för direkta, exemplariska, straff, följdskador, särskilda eller indirekta skador till följd av användningen av informationen.

Användare samtycker till att vi inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på information om handel, rekommendationer, eller riktighet eller fullständighet av dessa, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller garantier om säljbarhet, aktualitet, kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål, och de som uppstår genom lag eller på annat sätt i lagen eller från någon utbildning i handel eller användning av handel. Ingen information utgör en uppmaning av oss, om att köpa eller sälja värdepapper, optioner, terminer eller andra investeringsprodukter.

Hemsidans innehåll och innehållet i Plattformen har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Vi kan dock inte utesluta att viss information inte är exakt korrekt och/eller fullständig. Vi reserverar oss därför för eventuella innehållsfel. Skulle något förekomma som kan ge ett felaktigt intryck kommer vi att korrigera felet inom skälig tid. Vi kan inte hållas ansvariga för avvikelser som beror på bildskärmskvalitet.

§

 1. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Plattformen tillhör PTSE. Inga immateriella rättigheter överlåtes eller överföres på annan part men anledning av köp av våra Tjänster eller Produkter.

Informationen på vår hemsida och i Plattformen skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Användare garanterar härmed till att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, publicera, sända, cirkulera eller kommersiellt exploatera informationen på något sätt utan skriftligt tillstånd från oss eller våra leverantörer.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp Användarens tillgång till information, om Användaren skulle handla i strid med dessa avtalsvillkor. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott om Användaren bryter mot denna avtalspunkt. Vi förbehåller oss i sådana fall rätten att vidta rättsliga åtgärder gentemot Användaren med anledning av avtalsbrottet. Genom att ta del av denna information erkänner Användaren sin förståelse och samtycker till ovanstående.

§

 1. Statistik och anonymiserad data

Vi har rätt att anonymisera samtlig data i Plattformen. Anonymiseringen kan ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.

All äganderätt till anonymiserad data tillfaller oss, och vi har har rätt att bruka och lagra sådan data utan begränsning i tiden. Vi har även rätt att använda samtlig övriga data inom Plattformen för statistiska ändamål och för utveckling av Plattformen, Tjänsterna och Produkterna som vi tillhandahåller.

§

 1. Ansvarsbegränsning

Vi kan inte hållas ansvariga för tvister som uppstår mellan Användare, ifall Användare gör sig skyldiga till avtalsbrott gentemot varandra eller på grund av Användares användning av Plattformen. All användning av Plattformen sker på Användares egen risk och av fri vilja. Användare har ingen rätt att kräva oss på ersättning för ekonomisk skada eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Plattformen.

§

 1. Personuppgifter

Samtliga personuppgifter som vi behandlar, behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Vi har upprättat interna rutiner och en personuppgiftsförteckning, för att säkerställa att vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vid köp av våra Tjänster eller Produkter ska Användaren lämna nödvändiga uppgifter för fullgörandet av försäljningsvillkoren och köpet i övrigt (namn, personnummer, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer/ firma, bolagsform, organisationsnummer m.m.). Användaren ansvarar för att lämnade uppgifter inte strider mot gällande lagregler, tredje parts rättigheter, etiska regler eller branschpraxis.

Användare samtycker till att deras personuppgifter överförs till och behandlas i Sverige av oss vid köp av våra Tjänster eller Produkter via Plattformen. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller ge bort Användares e-postadress eller annan personlig kontaktinformation till någon annan tredje part som vi inte samarbetar med. Vi använder endast den angivna informationen för kontaktändamål, teknisk support och för att leverera köpta Tjänster och Produkter. Vi uppfyller de skyldigheter som krävs enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”) Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy, som finns publicerad för allmänheten på vår hemsida.

§

 1. Force majeure

Vid händelser hänförliga till force majeure, är vi befriade från förpliktelser att fullfölja avtal som på grund av just detta förhindrar att vi kan fullfölja avtalet. Vi kan inte hållas ansvariga för händelser som kan ses som befriande omständigheter, såsom exempelvis med inte begränsat till krig, konflikt på arbetsmarknaden, strejk, åtgärder från myndighet, nytillkommen lag, transportförseningar, brand, sjukdom bland personal eller därmed jämställd händelse.

§

 1. Ändringar och tillägg

Vi har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa villkor när som helst. Sådana eventuella ändringar och/eller tillägg träder i kraft när Användaren godkänt dem eller senast trettio (30) dagar efter att uppgifter om villkorsändringar på ett tydligt sätt kommunicerats på hemsidan.

Användaren har alltid rätt att avsluta sitt avtal med oss och sitt användarkonto i det fall denne inte samtycker till villkorsändringarna, förutsatt att Användaren lämnar meddelande om det inom 30-dagarsfristen. Om en Användare fortsätter att använda Plattformen efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses Användaren vara bunden av de nya eller ändrade villkoren.

§

 1. Övrigt

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas vara ogiltigt, ska det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning ske efter förhandlingar mellan parterna, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar någon parts åtaganden enligt avtalet.

Användaren får inte överlåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt detta avtal på annan, utan vårt föregående skriftliga medgivande.

§

 1. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt. Vi följer Allmänna Reklamationsnämnden, Konsumenttjänstlagen och Konsumentköplagen vid eventuella tvister. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska avgöras enligt svensk lag och genom allmän domstol. Vi har alltid rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor, eller i annat avtal mellan oss, bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse anses vara utelämnad och det ska inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna. Istället ska vi omförhandla bestämmelsen ifråga.


Drag to resize
Skapad med